Vzdělávací program

Základním posláním MŠ je v návaznosti na výchovu dětí v rodině a v součinnosti s rodinou zajišťovat všestrannou péči dětem (zpravidla ve věku od tří do šesti let) realizací vzdělávacích programů podporující zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte a přispívající ke zvýšení sociálně kulturní úrovně péče o děti a vytvářející základní předpoklady pozdějšího vzdělávání dětí.

Pracujeme podle školního vzdělávacího programu, který vychází z RVP PV a byl schválen pedagogickou radou k 1.9.2017.

Ústřední motto je„Barevnými klíčky se srdíčky odmykáme svět“

Cíle a obsah našeho ŠVP jsme směřovaly k tomu, aby naší MŠ opouštěly děti, které budou pokud možno jedinečné osobnosti, s vlastním rozumem, schopné dívat se kolem sebe, uvažovat, tvořivě přemýšlet a jednat, jedinci přizpůsobiví, odvážní a zodpovědní, ochotni nejen přijímat, ale i dávat, takoví, kteří dovedou aktivně čelit problémům, které život přináší.

Program umožňuje

  • optimální rozvoj dítěte na základě jeho zájmů a potřeb,
  • vytvářet podmínky k naplňování cílů i obsahových požadavků na předškolní vzdělávání i na očekávané kompetence dítěte,
  • každodenní přirozený pohyb, spontánní aktivity se zaměřením na rozvoj odvahy, pohotovosti, orientace,
  • program pro děti s odloženou školní docházkou,
  • rozvoj spolupráce mateřské školy a rodiny v duchu partnerské spolupráce.

Učitelky pracují podle vlastních Třídních vzdělávacích plánů, které navazují na Školní vzdělávací program. Jsou zpracovány na školní rok. Zákonní zástupci jsou s plány seznámeni na třídních schůzkách. Třídní vzdělávací plány jsou zveřejněny na nástěnkách.

Ke stažení: