Obecné informace o MŠ

Název zařízení: Mateřská škola SRDÍČKO Opava, Zborovská – příspěvková organizace
Adresa: Zborovská 2/599, 746 01 Opava
Právní forma: Právní subjekt s postavením příspěvkové organizace
IČO: 71 000 194
Tel. spojení: 553 663 299, 602 450 124
Provozovatel: Statutární město Opava, Horní nám. 69, 746 01 Opava
Odpovědná osoba: Statutární orgán – ředitelka školy pí. Zuzana JAŠKOVÁ
Typ zařízení: Tří třídní mateřská škola s celodenním pravidelným provozem.
Sdružuje mateřskou školu a školní výdejnu.
Zařazení do sítě škol: 1.1.2003

ZAMĚSTNANCI ŠKOLY

S dětmi pracuje šest pedagogů.

  • Zuzana JAŠKOVÁ, ředitelka školy
  • Miroslava DVOŘÁKOVÁ, učitelka, zastupuje v nepřítomnosti ředitelku školy
  • Miroslava POŘÍZKOVÁ, učitelka
  • Ludmila SEDLOŇOVÁ, učitelka
  • Nikol LAZAROVÁ, učitelka
  • Petra WOLFOVÁ, učitelka

O čistotu školy a provoz pečují tři provozní pracovnice.

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Provoz mateřské školy je od 6,30 do 16,30 hodin.

Budova je opatřena bezpečnostním zajištěním dveří. Informace o umístění dětí z patřičné třídy označené symbolem zvířátek jsou vyvěšeny na ceduli u hlavních dveří. Dle tohoto označení zvoňte na označený zvonek při příchodu dítěte i při jeho vyzvedávání. Z provozních důvodů dochází ke spojování tříd.

Děti obvykle přicházejí do mateřské školy do 8,00 hod., jinak po dohodě s třídní učitelkou podle aktuální potřeby rodičů, za předpokladu, že nebude narušena doba podávání hlavního jídla či odpočinku.

Rodiče vodí do MŠ čistě, vhodně a přiměřeně počasí oblečené a obuté děti. Všechny věci musí být zřetelně podepsány, uloženy v šatně. Za nepopsané věci, či za věci, které nejsou uloženy na místě k tomu určeném, škola neručí.

Děti přijaté ke čtyřhodinové docházce budou docházet od 8,00 do 12,00 hodin, pokud není s rodiči dohodnuto jinak.

Rodiče předávají dítě do MŠ zdravé. Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, rodiče tuto skutečnost neprodleně nahlásí mateřské škole.

Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha) jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě.

Učitelka má právo požadovat od rodičů dítěte lékařské potvrzení o ukončení nemoci dítěte a souhlas lékaře s jeho návratem do kolektivu dětí.

Učitelky odpovídají za děti od doby, kdy dítě převezmou od rodičů nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je opět rodičům nebo zástupcům předají. Pokud se rodiče nechají zastupovat, písemně zmocní jinou osobu.

Rodiče jsou povinni dítě vyzvednout včas, tj. do 16,20 hodin.

Opakované případy opoždění jsou považovány za narušování provozu školy a bude s rodiči sepsán zápis. Učitelka se řídí pokynem k zajištění bezpečnosti dětí a při nevyzvednutí dítěte předá informaci Městské policii, kteří dítě předají odboru péče o dítě SMO a oznámí to zřizovateli.

Všechny děti v mateřské škole jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích MŠ organizovaných.

Informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy oznamovány na nástěnkách v šatnách dětí nebo na centrální nástěnce při vstupu do MŠ. Doporučujeme rodičům pravidelně sledovat nástěnky.

Prázdninový provoz

Prázdninový provoz je přerušen v měsíci červenci a srpnu zpravidla na 4-6 týdnů po dohodě se zřizovatelem. Omezení nebo přerušení provozu je dáno na vědomí rodičům nejméně 2 měsíce předem. Pokud rodiče požadují v této době umístění dítěte v jiné MŠ, musí si tuto skutečnost zajistit na náhradní škole sami. Termíny provozu v ostatních školách je zveřejněn na nástěnce školy.

Provoz školy je dále přerušen po dohodě se zřizovatelem zpravidla na dobu 1 týdne v měsíci prosinci.

USPOŘÁDÁNÍ DENNÍCH ČINNOSTÍ DĚTÍ

6.30 – 9.30
individuální volba hravé, tvořivé, estetické činnosti dětí; ranní cvičení; komunitní kruh, realizace nápadů dětí; realizace plánovaných integrovaných činností řízených pedagogem, individuální plánované činnosti; v průběhu ranní svačinka.

9.30 – 11.45
příprava a pobyt venku – hry, sportovní aktivity, poznávací vycházky a exkurse, individuální a zájmová činnost; (v případě nepříznivého počasí pokračují spontánní a řízené činnosti a aktivity zaměřené na vzdělávání dětí ve třídách mateřské školy) příprava na oběd, hygiena.

11.30 – 12.30
podávání oběda; hygiena s vyčištěním dutiny ústní.

12.30 – 14.00
literární nebo hudební relaxační chvilka; spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku, zájmové kroužky.

14.00 – 16.30
hygiena; odpolední svačinka; tělovýchovná chvilka; hravé, tvořivé činnosti dětí; individuálně plánované činnosti, pobyt venku.

Od pololetí školního roku je budoucím školáčkům odpolední odpočinek zkracován a nahrazen individuálními a klidovými činnostmi.