Přehled plánovaných akcí - listopad

1.11. Projektový den "Strašidel se nebojíme"

8.11. Vánoční focení v MŠ

Stále probíhá podzimní sbírka " Křídla dětem" pro zpříjemnění pobytu dětem v SNO.

„S barevnou duhou poznáváme svět”  - je hlavním mottem školního vzdělávacího programu, který naplňuje naše mateřská škola v historické vile.

Nacházíme se v předměstské části města Opavy v zástavbě budov z počátku minulého století, obklopeni vzrostlými stromy. Přilehlá rozsáhlá zahrada s venkovní učebnou je vybavena herními a vzdělávacími prvky. Jsme standardní mateřskou školou s výdejnou stravy, která se dováží ze školní kuchyně na Otické ulici. Budova je třípodlažní, byla rekonstruována a uvedena do provozu v roce 1948. Naše škola získala právní subjektivitu 1.1.2003 a je zařazena do sítě škol MŠMT ČR.

Mateřská škola Srdíčko má tří třídy s vybavenými pracovnami, hernami a sociálním zařízením.  K odpolednímu odpočinku dětí slouží samostatné ložnice ve 2 podlaží budovy, pro výtvarné činnosti je zřízen ateliér v suterénu.
Kapacita školy je 73 dětí. Děti jsou rozděleny do tříd označených symboly zvířátek v souladu s platnou školskou legislativou a dle pokynu zřizovatele.

I. třída – medvídci  – max. 20 děti od 2 ­- 4 let.
II. třída – ježečci – max. 25 děti od 3 – 5 let.
III.třída – žabky – max. 28 dětí od 5 – 6 let.

Současné předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Školní vzdělávací program je v souladu se schváleným programem MŠMT ČR. Využívá prvků alternativních programů Zdravá mateřská škola a Začít spolu.

Cílem naší mateřské školy je vytvořit školu přirozenou a smysluplnou, která respektuje osobnost dítěte, jeho vývojové zvláštnosti a přihlíží k jeho individuálním potřebám a zájmům. Úzce spolupracujeme s rodiči. Snažíme se vytvořit prostředí, kde se děti budou dobře cítit, učit se a plně prožívat svět kolem sebe, kde budou mít chuť poznávat, přemýšlet a tvořit. Využíváním odborných znalostí a citlivým postojem dětem pomáháme k utváření životní jistoty a spokojenosti, s nimiž se dítě vydává za poznáním světa. Vedle pravidelných školních aktivit organizujeme bohatou nabídku činností nadstandardních.

Přijďte se podívat. Jste srdečně zváni.

Najdete nás v Opavě na Zborovské ulici č. 2. Provozní doba je od 6:30 – 16:30.   

Telefonní spojení: 553 663 299, 602 450 124


PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Provoz mateřské školy je od 6,30 do 16,30 hodin.

Budova je opatřena bezpečnostním zajištěním dveří. Informace o umístění dětí z patřičné třídy označené symbolem zvířátek jsou vyvěšeny na ceduli u hlavních dveří. Dle tohoto označení zvoňte na označený zvonek při příchodu dítěte i při jeho vyzvedávání. Z provozních důvodů dochází ke spojování tříd.

Děti obvykle přicházejí do mateřské školy do 8,00 hod., jinak po dohodě s třídní učitelkou podle aktuální potřeby rodičů, za předpokladu, že nebude narušena doba podávání hlavního jídla či odpočinku.

Rodiče vodí do MŠ čistě, vhodně a přiměřeně počasí oblečené a obuté děti. Všechny věci musí být zřetelně podepsány, uloženy v šatně. Za nepopsané věci, či za věci, které nejsou uloženy na místě k tomu určeném, škola neručí.

Děti přijaté ke čtyřhodinové docházce budou docházet od 8,00 do 12,00 hodin, pokud není s rodiči dohodnuto jinak.

Rodiče předávají dítě do MŠ zdravé. Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, rodiče tuto skutečnost neprodleně nahlásí mateřské škole.

Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha) jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě.

Učitelka má právo požadovat od rodičů dítěte lékařské potvrzení o ukončení nemoci dítěte a souhlas lékaře s jeho návratem do kolektivu dětí.

Učitelky odpovídají za děti od doby, kdy dítě převezmou od rodičů nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je opět rodičům nebo zástupcům předají. Pokud se rodiče nechají zastupovat, písemně zmocní jinou osobu.

Rodiče jsou povinni dítě vyzvednout včas, tj. do 16,20 hodin.

Opakované případy opoždění jsou považovány za narušování provozu školy a bude s rodiči sepsán zápis. Učitelka se řídí pokynem k zajištění bezpečnosti dětí a při nevyzvednutí dítěte předá informaci Městské policii, kteří dítě předají odboru péče o dítě SMO a oznámí to zřizovateli.

Všechny děti v mateřské škole jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích MŠ organizovaných.

Informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy oznamovány na nástěnkách v šatnách dětí nebo na centrální nástěnce při vstupu do MŠ. Doporučujeme rodičům pravidelně sledovat nástěnky.


Prázdninový provoz

Prázdninový provoz je přerušen v měsíci červenci a srpnu zpravidla na 4-6 týdnů po dohodě se zřizovatelem. Omezení nebo přerušení provozu je dáno na vědomí rodičům nejméně 2 měsíce předem. Pokud rodiče požadují v této době umístění dítěte v jiné MŠ, musí si tuto skutečnost zajistit na náhradní škole sami. Termíny provozu v ostatních školách je zveřejněn na nástěnce školy.

Provoz školy je dále přerušen po dohodě se zřizovatelem zpravidla na dobu 1 týdne v měsíci prosinci.


Uspořádání denních činností dětí

6.30 – 9.30 
individuální volba hravé, tvořivé, estetické činnosti dětí; ranní cvičení; komunitní kruh, realizace nápadů dětí; realizace plánovaných integrovaných činností řízených pedagogem, individuální plánované činnosti; v průběhu ranní svačinka.

9.30 – 11.45 
příprava a pobyt venku – hry, sportovní aktivity, poznávací vycházky a exkurse, individuální a zájmová činnost; (v případě nepříznivého počasí pokračují spontánní a řízené činnosti a aktivity zaměřené na vzdělávání dětí ve třídách mateřské školy) příprava na oběd, hygiena.

11.30 – 12.30 
podávání oběda; hygiena s vyčištěním dutiny ústní.

12.30 – 14.00 
literární nebo hudební relaxační chvilka; spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku, zájmové kroužky.

14.00 – 16.30
 hygiena; odpolední svačinka; tělovýchovná chvilka; hravé, tvořivé činnosti dětí; individuálně plánované činnosti, pobyt venku.

Od pololetí školního roku je budoucím školáčkům odpolední odpočinek zkracován a nahrazen individuálními a klidovými činnostmi.


Náš tým

S dětmi pracuje šest pedagogů.

O čistotu školy a provoz pečují tři provozní pracovnice.